Сайт сиздин укугуңузду сыйлайт жана купуя маалыматты толтурууда, өткөрүп бергенде жана сактоодо купуялуулукту сактайт.

Колдонмону сайтка жайгаштыруу маалыматты иштеп чыгууга макулдугуңузду билдирет. Жеке маалыматтар - жеке маалыматтардын предметине байланыштуу маалымат, атап айтканда, фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган жылы, дареги, байланыш маалыматтары (телефон, электрондук почтанын дареги), үй-бүлөлүк, мүлктүк абалы жана 27-жылдын 2006-июлундагы Федералдык Мыйзам менен көрсөтүлгөн башка маалыматтар. "Жеке маалыматтар жөнүндө" № 152-ФЗ (мындан ары - Мыйзам) жеке маалыматтар категориясына кирет.

Жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун максаты - сайт тарабынан кызмат көрсөтүү. Жеке маалыматтарымызды иштеп чыгууга макул болбогон учурда, биз сиздин жеке маалыматтарыңызды 3 иш күндөн кечиктирбестен жок кылууга милдеттенебиз. Келишимдин жокко чыгарылышы электрондук дарекке электрондук дарекке жөнөтүлүшү мүмкүн.